เจ้าของธุรกิจควรเลือกประกันสุขภาพกลุ่มอย่างไรให้ตอบโจทย์?

เลือกประกันสุขภาพกลุ่มอย่างไรดี

ผู้เขียน จิณณรักษ์ เจตน์รังสรรค์ CFP®

ทุกความสำเร็จของชีวิตมีพื้นฐานมาจากสุขภาพที่แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าด้านการงานที่ต้องอาศัยความแข็งแรงของสุขภาพ อย่างไรก็ดี การเจ็บป่วยแต่ละครั้งย่อมมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในขณะที่ร่างกายไม่พร้อมสร้างรายได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยให้พนักงานบริหารความเสี่ยงในชีวิตและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น การเลือกประกันสุขภาพกลุ่มให้กับบริษัทจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าของธุรกิจควรใส่ใจ แต่จะต้องพิจารณารายละเอียดด้านใดเป็นพิเศษ หรือมีเรื่องใดที่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมบ้าง มาดูไปพร้อมกันได้เลย

รู้จักประกันสุขภาพกลุ่ม

ก่อนที่จะไปเลือกประกันสุขภาพให้ตอบโจทย์ ลองมาทำความรู้จักกันสักนิดว่า ประกันสุขภาพกลุ่มนั้นคืออะไร แตกต่างจากประกันสุขภาพแบบอื่นอย่างไรบ้าง

โดยประกันสุขภาพกลุ่ม หรือ Group Health Insurance คือ ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองบุคคลจำนวนมากภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียวกัน โดยจะมีนายจ้างเป็นผู้ถือกรมธรรม์เพียงฉบับเดียว เรียกว่า “กรมธรรม์ประกันหลัก” และมีลูกจ้างเป็นผู้เอาประกัน และได้รับเอกสารที่เรียกว่า “ใบรับรองการเอาประกัน หรือ บัตรประกันสุขภาพ” เพื่อเอาไว้ใช้บริการตามสถานพยาบาลที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์

ความคุ้มครองของประกันสุขภาพกลุ่ม

แม้วงเงินคุ้มครองจะแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว สิทธิประโยชน์เบื้องต้นที่จะได้รับจากการทำประกันสุขภาพแบบกลุ่มนั้นจะประกอบไปด้วย

 1. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกและใน (OPD และ IPD)
 2. ค่าห้องพัก และ ค่าอาหาร
 3. ค่ายารักษา
 4. ค่ารถพยาบาล
 5. ค่าแพทย์
 6. ค่าแพทย์ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 7. ค่าผ่าตัดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

นอกจากทั้ง 7 รายการนี้แล้ว ประกันสุขภาพกลุ่มจากหลายบริษัทประกันภัยยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ได้เลือกใช้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นค่าทันตกรรม หรือบางบริษัทอาจเลือกประกันสุขภาพที่ครอบคลุมอุบัติเหตุร้ายแรงและค่าคลอดบุตรให้กับพนักงานอีกด้วย

เงื่อนไขการสมัครทำประกันสุขภาพกลุ่ม

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหน หากมีพนักงานมากกว่า 5 คนขึ้นไปก็สามารถพิจารณาเลือกประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานทุกคนได้ นอกจากนี้ ธุรกิจยังต้องเป็นหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้อง หรือเป็นองค์กรขนาดต่าง ๆ ที่มีสถานประกอบการในประเทศไทย และพนักงานต้องทำงานประจำอยู่ในไทย ถึงจะสามารถขอทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานได้

อย่างไรก็ดี นอกจากเงื่อนไขข้างต้นแล้ว บริษัทประกันภัยอาจพิจารณาการทำประกันสุขภาพจากประเภทของธุรกิจร่วมด้วย ซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 ประเภทหลัก คือ

 1. ธุรกิจขั้นที่ 1 หรือ ธุรกิจที่มีลักษณะงานเสี่ยงภัยต่ำ เช่น งานสำนักงาน การฝีมือที่ไม่มีเครื่องจักรมาเกี่ยวข้อง
 2. ธุรกิจขั้นที่ 2 หรือ ธุรกิจที่มีงานเสี่ยงภัยระดับปานกลาง เช่น การทำงานนอกสำนักงาน งานอุตสาหกรรมขนาดเบา
 3. ธุรกิจขั้นที่ 3 หรือ ธุรกิจที่มีการทำงานเสี่ยงภัยระดับสูง เช่น งานช่าง การผลิตที่มีเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 4. ธุรกิจเสี่ยงภัยระดับสูงพิเศษ เช่น งานอุตสาหกรรมขนาดหนัก นักบิน วัตถุไวไฟ โรงโม่หิน ทหาร ตำรวจ ดับเพลิง อาชีพที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยชีวิตทุกรูปแบบ

โดยธุรกิจที่แตกต่างกันนี้อาจมีเบี้ยประกัน รวมถึงเงื่อนไขความคุ้มครองที่แตกต่างกัน เจ้าของธุรกิจควรสอบถาม และตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกประกันสุขภาพกลุ่มให้กับธุรกิจ

ธุรกิจควรเลือกประกันสุขภาพกลุ่มอย่างไร?

การทำประกันสุขภาพแบบกลุ่มให้ธุรกิจ ไม่เพียงแต่จะสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี พร้อมช่วยดูแลสุขภาพพนักงานได้เท่านั้น แต่เจ้าของธุรกิจยังสามารถนำเบี้ยประกันมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถวางแผนการเงินได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากประกันสุขภาพมาพร้อมต้นทุนที่ต่ำและมีอัตราเบี้ยประกันภัยที่แน่นอน โดยการเลือกประกันสุขภาพกลุ่มที่เหมาะสมนั้นสามารถทำได้โดยพิจารณา ดังนี้

 1. แผนประกันที่เหมาะสมกับองค์กร

  ประกันสุขภาพกลุ่มแต่ละกรมธรรม์มาพร้อมเงื่อนไขการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีเบี้ยประกันที่ไม่เท่ากันอีกด้วย ดังนั้น เจ้าของธุรกิจจึงควรพิจารณาเลือกกรมธรรม์จากประเภทของธุรกิจก่อน จากนั้นจึงพิจารณาจำนวนคนในปัจจุบัน ตลอดจนจำนวนคนที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังต้องคำนวณค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ ที่มาพร้อมการทำประกันร่วมด้วย

 2. สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น ๆ

  การเลือกประกันสุขภาพกลุ่ม นอกจากจะความคุ้มครองการรักษาพยาบาลพื้นฐานแล้ว เจ้าของธุรกิจยังสามารถเลือกสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าทันตกรรม ค่าคลอดบุตร โปรแกรมการตรวจสุขภาพ แต่ไม่ว่าจะเลือกสิทธิประโยชน์ใด อย่าลืมศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์พิเศษให้ดี

ที่สำคัญ สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำประกันสุขภาพให้ตอบโจทย์มากที่สุด ขอแนะนำให้พิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัทและตัวแทนประกันก่อนตัดสินใจทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลและการตกเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างพนักงานและองค์กร

จะเห็นได้ว่า การเลือกประกันสุขภาพให้กับธุรกิจนั้นมาพร้อมกับรายละเอียดที่ต้องพิจารณา ซึ่งหากธุรกิจของคุณกำลังวางแผนทำประกันสุขภาพให้กับพนักงาน แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกแผนไหนให้ตอบโจทย์สภาพคล่องทางธุรกิจและความต้องการของพนักงานมากที่สุด Money Adwise มาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกประกันภัยสำหรับธุรกิจทุกรูปแบบ พร้อมช่วยเลือกประกันสุขภาพที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ นัดปรึกษาครั้งแรกฟรี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้