Financial Advisor ทําอะไรบ้าง ขายประกันอย่างเดียวจริงไหม?

Financial Advisor ทําอะไรบ้าง

    งานที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Financial Advisor เป็นหนึ่งในอาชีพด้านการเงินที่ใครหลายคนมักเข้าใจว่า ทำงานเป็นผู้ขายประกันสุขภาพและประกันชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

    แต่ในความเป็นจริงแล้ว งานที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้แค่ช่วยบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตจากประกันชีวิต หรือ ประกันภัยประเภทต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมไปถึงการช่วยวางแผนการเงินที่ตอบโจทย์เป้าหมายที่ต้องการในชีวิตอีกด้วย
    แล้ว Financial Advisor ทำอะไรบ้าง? รับผิดชอบงานในส่วนไหน? มาทำความรู้จักการทำงานของสายอาชีพนี้ให้มากขึ้นกัน

 

1. ผู้ช่วยวางแผนการเงินส่วนบุคคล

    หลายคนมักเข้าใจว่า งานที่ปรึกษาทางการเงินจะเน้นไปที่การบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลของผู้ที่มีเงินจำนวนหลายล้านบาทเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นอาชีพที่เข้ามาตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการอิสรภาพทางการเงิน หรือ ต้องการลดความสำคัญของการทำงานให้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิต แต่ยังสามารถมีรายได้จากหลายช่องทางที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต

    ที่ปรึกษาทางการเงินจะเป็นผู้ช่วยวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งจะเริ่มต้นจากการพูดคุยถึงเป้าหมายที่ต้องการในชีวิตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณอายุ การซื้อบ้าน รถยนต์ หรืออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนทุกเป้าหมายที่ต้องใช้ความสบายใจเรื่องเงินเป็นพื้นฐาน

    ไม่เพียงแต่จะดูรายรับ รายจ่าย และเงินเก็บเท่านั้น แต่ที่ปรึกษาทางการเงินยังเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์การเงินส่วนบุคคลอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องของภาษี ความเสี่ยงจากอาชีพ รวมไปถึงภาระทางการเงินรอบด้าน ทำให้มองเห็นช่องว่างและแนวทางการลดปัญหาด้านการเงินส่วนบุคคล


คุณวุฒิที่ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้

 • นักวางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP® เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและทุกความต้องการด้านการเงินได้ครบวงจร
 • ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตคุณวุฒิ AFPT™ เชี่ยวชาญด้านการวางแผนประกันภัยและการเงินสำหรับการเกษียณ

 

2. ผู้เชี่ยวชาญช่วยวางแผนการลงทุน

    นอกจากจะช่วยวางแผนและดูแลเรื่องการเงินส่วนบุคคลแล้ว งานที่ปรึกษาทางการเงินยังครอบคลุมไปถึงการช่วยวางแผนการลงทุนที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การลงทุนที่ต้องการต่อยอดเงินเก็บ รวมถึงผู้ที่ไม่มั่นใจว่าควรจะเลือกลงทุนกับสินทรัพย์ใด ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนอยู่แล้ว แต่ต้องการวางแผนสร้างผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

    หลายคนมักเข้าใจว่า ที่ปรึกษาทางการเงินจะแนะนำการลงทุนที่อยู่ในประกันชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินที่ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องและมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน จะสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สินทรัพย์ตัวเดียว อีกทั้งยังมีการเสนอแผนการลงทุนและกลยุทธ์ที่มีความเป็นไปได้หลายแบบ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงและเงื่อนไขที่ลูกค้ากำหนด 

    นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินยังสามารถออกแบบแผนการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายที่ต้องการในชีวิตได้อย่างรอบด้าน ทั้งการเกษียณอายุ วางแผนการศึกษาบุตร ไปจนถึงการเก็บเงินเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ตามต้องการ

    ที่สำคัญ ที่ปรึกษาทางการเงินยังเป็นผู้ช่วยบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนได้หลายแง่มุม เช่น เป็นผู้ติดตามข่าวสาร วิเคราะห์ทิศทางการลงทุน ตลอดจนคำนวณและคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต ทำให้ลูกค้าสามารถเห็นภาพการลงทุนเพื่อต่อยอดเงินเก็บชัดเจน เป็นระบบ และสามารถวัดผลได้จริง 


คุณวุฒิที่ให้บริการวางแผนการลงทุนได้

 • นักวางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP® แนะนำการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนการเงินและทุกเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้อย่างครอบคลุม

 • ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคุณวุฒิ AFPT™ เชี่ยวชาญด้านการวางแผนลงทุน

 • ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC License แนะนำการลงทุนได้ตามระดับของใบอนุญาตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

 • ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน IP License ผู้ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินและวางแผนการลงทุนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

 

3. ผู้ช่วยวางแผนการเงินสำหรับการทำธุรกิจ

    ไม่เพียงแต่จะช่วยดูแลสภาพคล่องและแผนการลงทุนของธุรกิจเท่านั้น แต่ที่ปรึกษาทางการเงินยังสามารถช่วยบริหารจัดการภาษี ทั้งยังช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายรอบด้าน นำมาซึ่งผลประกอบการที่พัฒนาขึ้นในแต่ละช่วงเวลา

    ที่สำคัญ ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญยังสามารถแนะนำการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างผู้ถือหุ้น การบริหารผลประโยชน์ของหุ้นส่วน การวางแผนจ่ายเงินปันผลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน การสืบทอดกิจการ การลงทุนสำหรับนิติบุคคล รวมถึงช่วยบริหารจัดการสภาพคล่องธุรกิจในยามฉุกเฉิน

    นอกเหนือจากการดูแลภาพรวมการบริหารงานและการเงินของธุรกิจแล้ว งานที่ปรึกษาทางการเงินยังครอบคลุมไปถึงการเลือกสวัสดิการให้กับพนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และ ประกันสุขภาพกลุ่ม รวมถึงช่วยบริหารจัดการสภาพคล่องธุรกิจในยามฉุกเฉินด้วย 

คุณวุฒิที่ให้บริการวางแผนการเงินธุรกิจได้

 • นักวางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP® เนื่องจากเป็นคุณวุฒิที่มีความสามารถในการดูแลความต้องการทางการเงินของลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจได้ จึงทำให้มีความเข้าใจถึงการวางแผนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอบเขตความรู้ ความเชี่ยวชาญ และการให้บริการของนักวางแผนการเงินจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ รวมถึงลักษณะธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

4. นักวางแผนบริหารความเสี่ยงในชีวิต

    ‘ประกันภัย’ และ ‘ประกันชีวิต’ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกแบบมาเพื่อบริหารความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อการสร้างรายได้ อีกทั้งยังต้องเสี่ยงนำเงินเก็บเพื่อเป้าหมายอื่น ๆ มาจ่ายเพื่อดูแลสุขภาพในหลากหลายช่วงเวลา

    อย่างไรก็ดี ประกันแต่ละกรมธรรม์จากบริษัทแต่ละแห่งก็มาพร้อมกับเงื่อนไขที่ซับซ้อน ทั้งยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน จนทำให้ใครหลายคนสับสนอยู่ไม่น้อยว่า ‘ควรจะเลือกประกันตัวไหนให้คุ้มค่ากับเบี้ยประกันมากที่สุด’

    ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินจึงเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนของการเลือกประกันให้คุ้มค่ากับค่าเบี้ยประกันและลงตัวกับความต้องการมากที่สุด พร้อมช่วยแนะนำแผนการเงินที่เหมาะสม ทำให้การซื้อประกันไม่สร้างภาระทางการเงินให้กับลูกค้าเพิ่ม

    โดยส่วนใหญ่แล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญจะสามารถแนะนำประกันได้อย่างหลากหลาย ไม่ได้จำกัด หรือ เชียร์ตัวไหนเป็นพิเศษ แต่จะเน้นไปที่การเลือกประกันที่เหมาะสมมาเปรียบเทียบให้ลูกค้าพิจารณาอย่างครอบคลุม 

คุณวุฒิที่ให้บริการวางแผนประกันได้

 • นักวางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP® มีการอบรมชุดวิชาความรู้ด้านการวางแผนประกันภัย (Insurance Planning) มาตรฐานระดับโลก ทำให้เข้าใจข้อกฎหมาย ความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารจัดการประกันภัยที่เหมาะสม
 • ที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตคุณวุฒิ AFPT™ แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการได้
 • ผู้มีใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย
 • ผู้มีใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต

 

คุณเองก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้ มาร่วมทีมกับ Money Adwise วันนี้

    แม้จะเป็นสายงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบสูง แต่หากมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองและต้องการวางแผนการเงินเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าถึงทุกเป้าหมายในชีวิตที่ต้องการ ทุกคนก็สามารถก้าวเข้าสู่อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินได้เช่นกัน และยิ่งหากร่วมทีมกับนักวางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP® ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่สามารถให้บริการด้านการเงินได้ครบแล้ว โอกาสในการพัฒนาตนเองไปสู่ที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จก็จะยิ่งสูงขึ้นเช่นกัน

    ดังนั้น หลังจากที่เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า งานที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Financial Advisor ทําอะไรบ้าง สามารถสมัครงานนักวางแผนการเงิน ร่วมทีมเป็น Financial Advisor กับ Money Adwise เพื่อเรียนรู้ทุกประสบการณ์จากการทำงานจริงร่วมกับนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ CFP® พร้อมรับรายได้ไม่จำกัดตามความสามารถ และ โอกาสในการเติบโตในอาชีพสายงานเงินที่มีประสิทธิภาพ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ให้ครบ แล้วนัดเวลาคุยได้ทันที

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้